Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

POJASNILA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZUJF ZA VOJNE VETERANE

Datum: 03.07.2012

Avtor/Vir: Miha Molan

Kot ste lahko razbrali iz medijev je bil dosežen dogovor z MDDSZ glede tolmačenja 5. odstavka 143. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ. Tako se uskladitev pokojnin ne opravi za vojne veterane, ki so kot pripadniki TO, policisti, operativni delavci kriminalistične in obveščevalno varnostne službe, oboroženi pripadniki narodne zaščite ter pripadnikov enot za zveze Republike in občin, opravljali dolžnost pri obrambi Republike Slovenije v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26.6. do 18.7.1991.

Ker se je doslej to določilo tolmačilo napačno so bile uskladitve pokojnin izvršene tudi tej kategoriji veteranov. Postopek za odpravo nezakonito izvršene „uskladitve“ so opravi na naslednji način:

 

  • Vsak oškodovanec – vojni veteran vloži ugovor na poslano obvestilo o uskladitvi pokojnine (obrazec je v prilogi tega pojasnila);
  • Ugovoru priložiti potrdilo o priznanju statusa vojnega veterana iz katerega mora jasno izhajati, da je opravljal dolžnost obrambe domovine v eni od struktur navedenih v prvem odstavku (določila 5. odstavka 143. člena ZUJF). V obrazcu sta vzorčno navedeni dve obliki potrdila. Zadostuje eno potrdilo, ki dokazuje zakonsko določena dejstva navedena v prvem odstavku tega pojasnila. Članske izkaznice in ;
  • Ugovoru obvezno priložiti zahtevek za izplačilo neizplačanega dela pokojnine (priloga tega pojasnila).

 

Kdor nima potrdila o priznanju statusa vojnega veterana in je bil zaposlen v organizacijski enoti takratnega RSNZ, se obrne na MNZ, Uprava za upravljanje s človeškimi viri, da mu izda ustrezno potrdilo. Kdor je bil v VIS zahteva potrdilo od SOVE, pripadniki TO pa na Ministrstvo za obrambo. Z MNZ je dogovorjeno, da bodo potrdila izdana. Posebej opozarjamo, da mora iz potrdila nedvoumno izhajati, da se je opravljalo dolžnost obrambe v eni od taksativno naštetih enot oziroma struktur navedenih v prvem odstavku tega pojasnila.

 

Žal v tem trenutku ni bilo mogoče rešiti vseh primerov vojnih veteranov, ki so prizadeti z usklajevanjem pokojnin po ZUJF. Za te kategorije upokojencev nadaljujemo z aktivnostmi, da se ugodno razreši tudi njihov položaj. Rešitve iščemo v naslednjih oblikah:

 

Kdor ne bo mogel ali ne bo uspel za ugovorom, ker ni opravljal nalog v TO, milici itd, in ima pokojnino odmerjeno po določilih ZONZ ali Zpol lahko zahteva ponovno odmero pokojnine po splošnih predpisih. Vsekakor to velja za vse tiste, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev po splošnih predpisih (polna delovna oz. pokojninska doba). Za vlogo ni potrebna nobena formalnost. Vloga se naslovi na ZPIZ in se v njej navede le, da se zahteva izmera pokojnine po splošnih predpisih, seveda pa morajo biti iz vloge jasno razvidni osebni podatki. Če bo ta odmera ugodnejša za prosilca od pokojnine določene po uskladitvi z določili ZUJF, se bo izplačevala tako odmerjena pokojnina. Posebej je potrebno opozoriti, da lahko vsak upokojenec v katerem koli času zahteva ponovno odmero in ugotovi katera je ugodnejša – ali po splošnih ali posebnih predpisih.

Iščemo vse pravne možnosti za vložitev zahteve za presojo ustavnosti določil ZUJF. Pri tem sodelujemo z vsemi zainteresiranimi in sicer Zvezo društev upokojencev Slovenije, Zvezo društev upokojenih delavcev MNZ, pri vseh aktivnostih pa tesno sodelujemo in usklajujemo aktivnosti z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. O rezultatih teh naših skupnih prizadevanj bomo obveščali policijsko veteranska društva.

Vsakdo, ki je oškodovan oz. prizadet z ukrepi ZUJF lahko uveljavlja tudi vsa pravna sredstva pred pristojnimi organi. Trenutno se preverja možnosti vložitve tožbe na upravnem sodišču oz. pred drugim pristojnim sodiščem. O naših ugotovitvah bomo obveščali naša društva na terenu z upoštevanjem roka 30 dni, ki je določen za vložitev take tožbe. S tem ne posegamo v pravice posameznika, da uporabi vsa pravna sredstva za zaščito svojih koristi in tudi žal ne moremo garantirati pozitivnega izida, kakor tudi ne prevzemamo odgovornosti, če bi zato kdo zamudil rok za vložitev pravnega sredstva pred pristojnim organom.

 

Posebej je potrebno opozoriti, da naj vsakdo k ugovoru priloži zahtevek za izplačilo neizplačanega dela pokojnine, saj si s tem zagotovi možnost za kasnejše uveljavljanje pravic v drugih postopkih. Ta zahtevek naj vložijo tudi tisti, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prvega odstavka, skratka vsi, ki so bili deležni „pozornosti“ države z znižanjem pokojnine.

 

Pojasnila skupaj z obrazcem ugovora in zahtevka so poslani vsem policijsko veteranskim društvom SEVER in vsem prizadetim, ki so se obrnili na Združenje Sever in imamo njihove elektronske naslove. Zato prosimo vsa društva, da pomagajo svojim članom in tudi drugim bivšim sodelavcem ne glede na to ali so člani društva Sever ali ne. Vse druge naslovnike prosimo, da obvestijo svoje kolege in jim na ta način pomagajo pri uveljavljanju pravic. Istočasno upravičeno pričakujemo, da se bodo vsi, ki še niso člani, včlanili v naša društva in z minimalno letno članarino prispevali nekaj za lažje izvajanje našega poslanstva in doseganje naših ciljev, med katerimi je tudi zagotavljanje pomoči vsem našim članom.

 

Miha Molan
Predsednik Združenja SEVER 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024