Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Sporočilo ZZBzvNOB Slovenije socialnim partnerjem o pokojninski reformi

Datum: 10.10.2012

Avtor/Vir: Predsedstvo ZZBzvNOB Slovenije

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 2. oktobra 2012 sprejelo sporočilo socialnim partnerjem o pokojninski reformi.

1.
V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije načelno podpiramo pokojninsko reformo 2012, kot smo to storili tudi pred referendumom v letu 2011, ker je pokojninski sistem potrebno prilagoditi demografskim gibanjem in drugim spremembam v družbeno-ekonomskih razmerah. Pričakujemo pa, da predstavniki sindikatov, upokojencev in drugih socialnih partnerjev ne boste dovolili krčenja medgeneracijske solidarnosti, ne poseganja za nazaj v zakonito določene pravice sedanjih upokojencev in ne v omejevanje avtonomije pokojninskega zavarovanja.

2.
Posebej opozarjamo na nesprejemljivost tako imenovanega "čiščenja pokojninskega zavarovanja", kot ga predvideva 408. člen predloga novega pokojninskega zakona. Gre za prenos dela pokojnin na ministrstva s tem, da bi s posebnim zakonom na novo določili pogoje za pridobitev in odmero pravice in zagotavljanje sredstev za pravice, pridobljene na podlagi posebnih pogojev in ugodnejše odmere. S tem bi bilo prizadetih kakšnih 170.000 sedanjih upokojencev, ali kar tretjina vseh upokojencev, v 23 skupinah, v katere so z zakonom uvrščeni: borci NOB in drugi vojni veterani, žrtve vojnega nasilja, uživalci izjemnih pokojnih, uživalci administrativnih pokojnin po zakonih o notranjih zadevah, uživalci vojaških pokojnin, uživalci višjega zneska pokojnine po zakonu o popravi krivic, uživalci akontacij in dodatkov za upokojence iz drugih držav na območju bivše Jugoslavije in drugi , ki so posebej našteti v 161. členu predloga zakona.

Zgolj tehnični prenos na ministrstva je popolnoma nesmiseln, ker ne pomeni nobenega prihranka, le dodatne administrativne, bančne in poštne stroške in veliko dodatnega dela s pritožbami in sodnimi postopki. Očiten namen je torej revizija pravic. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je vsaka pokojnina priznana po zakonskih merilih in je po vseh rednih in posebnih elementih enovita celotna pridobljena pravica upokojenca, ki jo ni dopustno spreminjati za nazaj, jo odvzemati ali jo prenašati na različne nove vire, organe, nove procedure in manipulacije. Za borce NOB, žrtve vojnega nasilja in vojaške upokojence bi bil tak poseg protiustaven, saj jih varuje 18. člen Ustavnega zakona za uresničevanje Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, vse pa ustavna prepoved retroaktivnosti. Težke bi bile tudi moralne in politične posledice takšnega ukrepa, saj bi večina prizadetih revizijo razumela kot veliko krivico in celo kot ideološki revanšizem.

Naj spomnimo še, da za navedene dele pokojnin znaša obveznost državnega  proračuna v letu 2012 339 milijonov evrov, medtem ko je za pokritje znižane prispevne stopnje delodajalcev (od 16 na 8,5 %) predvidenih kar 925 milijonov evrov ali 73,2 % obveznosti državnega proračuna za pokojnine. Glavna obremenitev državnega proračuna za pokojnine torej ni na upokojencih iz 161. in 408. člena, pač pa na razliki zaradi znižane stopnje delodajalcev, ki je polovico manjša od stopnje zaposlenih, kar je unikum, v primerjavi z večino evropskih držav.

Pravo čiščenje pokojninske blagajne je bilo že opravljeno v letu 2011 s prenosom socialnih transferjev na Centre za socialno delo (npr. varstveni dodatki) ali z ukinitvijo (npr. državne pokojnine).

Po vsem povedanem smo prepričani, da je prvi odstavek 408. člena škodljiv in ga je potrebno črtati.

3.Zelo dvomimo tudi, da so informativni osebni računi iz 140. člena predloga novega pokojninskega zakona namenjeni zgolj informiranju o vplačanih prispevkih ter o priznani delovni dobi. Na spletni strani Vlade je namreč med cilji nove pokojninske zakonodaje zapisano tudi "Vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili". To pa je negacija solidarnosti in voda na mlin neoliberalističnim težnjam po kapitalizaciji pokojninskega sistema.

***

Predlagamo, da to naše sporočilo resno vključite med argumente socialnega dialoga in  jih upoštevate pri končnem oblikovanju novega pokojninskega zakona.

Številka: 011-7/12

PREDSEDSTVO ZZB NOB SLOVENIJE

Obveščeni:
- Člani Ekonomsko socialnega sveta Slovenije
- Poslanci Državnega zbora RS
- Predsedniki parlamentarnih strank
- Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije
- Koordinacijski odbor seniorskih organizacij Slovenije
- STA
- Mediji
Spletna stran ZB

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024