Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Spremembe zakona

Datum: 21.12.2020

Spremembe zakona o vojnih veteranih bodo stopile v veljavo s 1. januarjem 2021. S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti, sprošča možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek za uveljavitev pravice se izvede na Upravni enoti, ki pokriva območje vašega stalnega bivališča. Seveda je potrebno že imeti urejen status vojnega veterana. Pomembno je tudi, da predhodno ne prekinete sedanjega zavarovanja, pač pa počakate na izdano odločbo, na kateri bo naveden tudi datum pričetka sklenitve novega zavarovanja.


V zakon je bila uvrščena tudi ponovna možnost zdraviliško-klimatskega zdravljenja. V zvezi s to boniteto še nimamo dovolj informacij na kakšen način se bo izvajala in kdo bodo upravičenci. O tem vas bomo bolj natančno obvestili kasneje.
 
S tem pa se naša prizadevanja za popravo zakona še ne bodo končala. Še vedno ocenjujemo, da obstajajo skupine udeležencev, ki so krivično izvzete iz določil za priznanje pravice do statusa vojnega veterana.  Še naprej se bomo zavzemali, da se ta določila popravijo, res pa je, da so postopki silno dolgi in potrebno je nemalo truda za še tako majhne spremembe.
 
Pozivamo vas, da z novostmi seznanite čim več svojih znancev, vojnih veteranov, ki do sedaj niso mogli uveljavljati svojih pravic ob tem pa jih tudi povabite v našo organizacijo, saj smo skupaj močnejši.


 
V Uradnem listu 174/2020 z dne 27.11.2020 so bile v zakonu o izvrševanju proračuna v 84. členu spremenjene tudi določbe iz zakona o vojnih veteranih.
Po novem se pravica uveljavljanja veteranskih pravic znižuje iz 55 let na 50 in se ponovno uvaja klimatsko zdravljenje.
 
83. člen
(dopolnitev Zakona o vojnih veteranih)
V Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZVV) se v 5. členu za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a zdraviliško in klimatsko zdravljenje,«.
84. člen 
(sprememba in dopolnitvi Zakona o vojnih veteranih) 
 
V ZVV se v 6. členu v prvem odstavku število »55« nadomesti s številom »50«.
 
V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo »razen za pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, ki jo lahko uveljavi po lastni izbiri po tem zakonu ali po drugem predpisu«.
 
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Vojni veteran ima pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja in povračila potnih stroškov pri uveljavljanju te pravice ob pogojih in v obsegu, predpisanem za vojne invalide.«.
 
 
Anton Pozvek
Generalni sekretar ZPVD Sever
M: 041 725 397

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024